За обекти с Event Planning

За да отговорим на новите изисквания при планиране на мероприятия с координиране по място и време и съответните ресурси към тях, ЮНИП ЕЛЕКТРОНИК предлага системи за обекти с Event Planning.

Реализирането на такава система дава възможност за обвързване на съответните задачи с техните етапи и подетапи, с необходимите и достатъчни ресурси за реализирането им. Това включва: правилно планиране и координиране на поставените от клиентите изисквания със срокове и място, непрекъсъснатост между отделните етапи от събитието и съответните изпълнители /човешки ресурси/. Това позволява оптимизиране, контрол и повишаване на качеството при провеждане на дейността, както намалява риска от непровеждане на събитие или изпускане на детайли от него.